Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal internetowy Żyj z chorobą udostępniany jest Użytkownikom przez Żyj z chorobą Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Cicha 27, 43-100 Tychy.
 2. Portal internetowy Żyj z chorobą działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady, które stanowią prawne podstawy do korzystania z portalu Żyj z chorobą.
 4. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania postanowień regulaminu.
 5. Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z usług dostępnych w portalu Żyj z chorobą. Rozpoczęcie korzystania z portalu Żyj z chorobą jest równoznaczne z tym, że użytkownik oświadczył, a także potwierdził, że zapoznał się z treścią regulaminu. Jednocześnie akceptuje wszystkie zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Przepisy prawa polskiego obowiązują w sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.
 7. Portal Żyj z chorobą wykorzystuje technologię plików “cookies”. Administrator portalu umieścił w polityce prywatności portalu zasady wykorzystywania plików “cookies”. Polityka prywatności dostępna jest pod linkiem https://zyjzchoroba.pl/polityka-prywatnosci

II. DEFINICJE

 1. Administrator – to podmiot, który zarządza i prowadzi portal Żyj z chorobą. Administratorem jest Żyj z chorobą Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach ul. Cicha 27, 43-100 Tychy.
 2. Baza Profili – jest to zbiór Danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez Użytkowników do Serwisu. Dane te na potrzeby świadczenie usług portalu są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika.
 3. Dane – są to wszelkie informacje, również osobowe dostarczone, dostępne, udostępniane przez Użytkowników do Administratora. Dane są udostępniane przez Użytkowników w jakikolwiek sposób, szczególnie podczas rejestracji. Dane również mogą zostać przesłane do Administratora pocztą elektroniczną przekazane telefoniczne bądź przez media społecznościowe.
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 5. Hasło – ciąg znaków, które ustala Użytkownik w celu zapewnienia sobie autoryzowanego dostępu do konta.
 6. Konto – miejsce Użytkownika zarejestrowanego w serwisie, dostępne po podaniu loginu i hasła. Posiadanie konta umożliwia Użytkownikowi korzystanie z jego uprawnień w portalu Żyj z chorobą, publikowania artykułów, a także przesyłania filmów, które zostaną opublikowane na portalu.
 7. Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, która została wybrane przez niego podczas rejestracji.
 8. Materiały – wszelkie zdjęcia, teksty, grafiki, materiały video, multimedialne, wykresy publikowane przez Administratora, Partnerów, Użytkowników niezależnie od tego, czy materiały te mają charakter utworów w rozumieniu przepisów polskiego.
 9. Newsletter – wiadomość przesyłana na podany adres mailowy drogą elektroniczną do zapisanych Użytkowników.
 10. Partner – podmiot współpracujący z portalem na podstawie odrębnej umowy zawartej z Administratorem portalu. Może oferować Użytkownikom za pośrednictwem portalu swoje usługi.
 11. Polityka Prywatności – dokument opublikowany na stronie portalu Żyj z chorobą pod adresem internetowym www.zyjzchoroba.pl/polityka-prywatnosci, zawierający informacje dotyczące zbierania, przetwarzania, przechowywania i wykorzystania danych osobowych.
 12. Portal internetowy Żyj z chorobą – serwis internetowy należący do Administratora Żyj z chorobą Sp. z o.o., dostępny jest pod adresem internetowym www.zyjzchoroba.pl, w którym Administrator świadczy usługi określone w niniejszym regulaminie.
 13. Profil – dane, informacje, zdjęcia przedstawiające i opisujące osobę Użytkownika. Dane te są przekazywane przez Uczestnika dobrowolnie i samodzielnie i są one prezentowane na stronie Użytkownika portalu www.zyjzchoroba.pl.
 14. Usługi – mogą być zarówno płatne jak i nieodpłatne. Usługi są świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Usługi umożliwiają Użytkownikowi zapoznanie się z materiałami dostępnymi na portalu www.zyjzchoroba.pl lub korzystanie z funkcjonalności zamieszczonych na portalu.
 15. Użytkownik – każda osoba korzystająca z portalu www.zyjzchoroba.pl oraz usług dostępnych w portalu.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU ŻYJ Z CHOROBĄ

 1. W ramach użytkowania portalu Żyj z chorobą Użytkownik może korzystać z poszczególnych usług:
  1. w dowolnym przez siebie miejscu, czasie, na wybranym urządzeniu bądź aplikacji zapoznawać się ze wszelkimi materiałami udostępnionymi w portalu Żyj z chorobą,
  2. przesyłać do Administratora przygotowane przez siebie artykuły, zdjęcia, materiały wideo w celu zaprezentowania ich w portalu Żyj z chorobą,
  3. korzystać z wyszukiwarek,
  4. zapisać się do bazy mailingowej.
 2. Usługi świadczone na rzecz Użytkowników w portalu Żyj z chorobą zostały określone w niniejszym regulaminie.
 3. Obowiązkiem Administratora nie jest publikowanie wszystkich danych bądź materiałów przesłanych do portalu przez Użytkownika.
 4. Po przesłaniu materiałów do Administratora Użytkownik upoważnia go do przerabiania, skracania i redagowania nadesłanych przez niego danych czy materiałów, a także do dostosowania ich do wymogów Administratora portalu Żyj z chorobą.
 5. W momencie publikacji przez Administratora materiałów bądź danych przesłanych przez Użytkownika udziela on nieodpłatnej, a także nieograniczonej czasowo ani terytorialnie zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku bądź też głosu w przesłanych do portalu Żyj z chorobą materiałach multimedialnych przez udostępnienie ich za pomocą portalu Żyj z chorobą.
 6. W wypadku jeśli dane bądź materiały przesłane przez Użytkownika będą niedozwolone przez polskie prawo, regulamin, przepisy międzynarodowe, moralność – Administrator ma prawo odmówić udostępniania ich w portalu Żyj z chorobą. W konsekwencji może zablokować także konto Użytkownika.
 7. Administrator ma prawo poinformować wszystkich Użytkowników o usunięciu danych czy materiałów.
 8. Wszelkie zasoby serwisu, w tym profile Użytkowników, dane i materiały przez nich przesłane, poszczególne usługi mogę być dostępne dla wszystkich Użytkowników Portalu bądź innych osób, które korzystają z Internetu.
 9. Dane osobowe Użytkownika, które nie będą udostępnianie pozostałym Użytkownikom i osobom trzecim:
  1. hasło,
  2. adres poczty elektronicznej.
 10. Administrator ma prawo do czasowej i krótkotrwałej przerwy w działaniu portalu bądź też poszczególnych usług w wypadku wprowadzania ulepszeń, dodawania kolejnej usługi, naprawiania błędów czy przeprowadzania konserwacji.
 11. Administrator ma prawo do oznaczania materiałów przesyłanych do portalu przez Użytkowników, dla wskazywania na ich pochodzenie z portalu Żyj z chorobą.
 12. Użytkownik zarejestrowany, posiadający konto, może bez podania przyczyny usunąć swój profil w portalu Żyj z chorobą.
 13. Administrator ma prawo udostępniać w portalu Żyj z chorobą treści reklamowe dotyczących towarów oraz usług Administratora lub Partnerów. Treści to stanowią integralną część portalu Żyj z chorobą, a także prezentowanych w nim wszelkich materiałów.
 14. Administrator informuje, że nie świadczy usług oferowanych przez Partnerów.
 15. Pytania oraz wszelkie wątpliwości związane z portalem Żyj z chorobą należy kierować emailem na adres kontakt@zyjzchoroba.pl.

IV. REJESTRACJA

 1. Użytkownik dokonuje rejestracji nieodpłatnie i dobrowolnie.
 2. Rejestracja jest konieczna w celu publikowania materiałów w portalu Żyj z chorobą.
 3. Podczas rejestracji Użytkownik musi wypełnić pola informacyjne, zaakceptować regulamin, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Warunkiem koniecznym w celu dokonania rejestracji jest podanie imienia, a także adresu poczty elektronicznej oraz wybór loginu i hasła przez Użytkownika.
 5. Aktywacja konta następuje w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny, który jest zamieszczony w wiadomości przesłanej przez Administratora.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona aktywacji w przeciągu 7 dni od otrzymania wiadomości na adres poczty elektronicznej traci on możliwość posługiwania się wybranym przez siebie loginem.
 7. W przypadku jeśli rejestracja przebiegnie prawidłowo Użytkownik zakłada konto i zostaje Użytkownikiem zarejestrowanym.
 8. Na jeden adres poczty elektronicznej można zarejestrować wyłącznie jedno konto.
 9. Obowiązkiem Użytkownika jest ochrona własnego hasła i nieudostępnianie go osobom trzecim.
 10. Usunięcie konta jest równoznaczne z trwałym usunięciu profilu Użytkownika.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Portal Żyj z chorobą, a także materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w portalu Żyj z chorobą podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 880 z późn. zm.), ustawie 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016r. ,poz. 922 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2017r., poz. 776 ) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 419) oraz ustawie z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).
 2. Administratorowi bądź osobom trzecim przysługują prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w portalu Żyj z chorobą. Jeśli przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Administrator udostępnia w portalu Żyj z chorobą utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami. W szczególności dotyczy to umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, bądź też na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Użytkownicy nie otrzymują jakichkolwiek praw ani nie uzyskują licencji poprzez korzystanie z utworów czy baz danych udostępnianych w portalu Żyj z chorobą.
 4. Bez uzyskania zgody od Administratora Użytkownicy mogą wyłącznie korzystać z portalu Żyj z chorobą, a także udostępnianych na nim utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. Niedopuszczalne jest przez Użytkowników:
  1. blokowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy publiczne odtworzenie i udostępnianie w sieci Internet portalu Żyj z chorobą bądź też jego części, utworów udostępnionych w portalu Żyj z chorobą lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
  2. pobieranie zawartości baz danych portalu Żyj z chorobą i wykorzystywania ich powtórnie w całości lub w istotnej części.
 5. Użytkownik oświadcza, że wszelkie zamieszczane przez niego materiały w portalu Żyj z chorobą są wolne od wszelkich wad fizycznych, a także prawnych. Wolne od roszczeń osób trzecich. Użytkownik oświadcza także, że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, a także do tego, aby przesłane przez niego materiały mogły być udostępniane na łamach portalu Żyj z chorobą i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich. Dodatkowo Użytkownik oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów prawa polskiego i międzynarodowego.

VI. PRAWA, OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU ŻYJ Z CHOROBĄ

 1. Użytkownik korzystający z portalu Żyj z chorobą zobowiązuje się do korzystania z portalu zgodnie z obowiązującym niniejszym regulaminem, zasadami współżycia społecznego w Internecie, normami społecznymi i obyczajowymi i przepisami prawa. W szczególności zobowiązuje się do:
  1. niepublikowania treści pornograficznych,
  2. niepublikowania treści, które popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą wszelkie dyskryminacyjne poglądy,
  3. niepublikowania treści, które są powszechnie uważane za obraźliwe bądź są niezgodne z obyczajami,
  4. nieprowadzenia działalności promocyjnej, komercyjnej i reklamowej,
  5. niepublikowania niezamówionej informacji handlowej i spamu,
  6. niepublikowania treści wulgarnych lub treści, które zawierają wulgaryzmy,
  7. nieumieszczania treści, które propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu,
  8. nienaruszania praw autorskich do danych i materiałów udostępnianych na portalu przez Administratora,
  9. niepodejmowania działań, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub integralności sieci i usług telekomunikacyjnych,
  10. niedokonywania testów bezpieczeństwa portalu Żyj z chorobą,
  11. niepublikowania materiałów treści o charakterze bezprawnym.
 2. Za publikowanie przez siebie materiały w portalu Żyj z chorobą wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Użytkownik ponosi także odpowiedzialność za ewentualne naruszanie praw lub dóbr osób, a także za szkody które zostały wyrządzone z tego tytułu.
 3. W wypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu i wyrządzenia Administratorowi szkody, Administrator może dochodzić roszczeń od Użytkownika na drodze sądowej.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORTALU ŻYJ Z CHOROBĄ

 1. Portal Żyj z chorobą nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. wszelkie materiały, komentarze publikowane przez Użytkowników w portalu Żyj z chorobą,
  2. wszelkie szkody wynikające z działań Użytkownika, które nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa bądź też postanowieniami regulaminu,
  3. sposób i skutki, które wynikną z korzystania z portalu Żyj z chorobą przez Użytkownika,
  4. szkody, których dozna Użytkownik, a które zostały spowodowane siłą wyższą, przyczynami niezależnymi i niezawinionymi przez Administratora.
  5. za wszelkie nieumyślne i niezależne od Administratora błędy w działaniu aplikacji w ramach portalu Żyj z chorobą udostępnionych Użytkownikom
 2. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności (karnej, cywilnej, administracyjnej) za korzystanie z portalu Żyj z chorobą w sposób niezgodny z regulaminem bądź prawem polskim przez Użytkownika.
 3. Administrator portalu Żyj z chorobą nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec szkody, którą poniesie Użytkownik, a która została spowodowana zagrożeniami występującymi w sieci Internet. W szczególności dotyczy to wykradnięcia hasła przez osoby trzecie, włamań czy zainfekowania systemu Użytkownika szkodliwym oprogramowaniem.

VIII. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Korzystanie z serwisu Żyj z chorobą jest możliwe dla Użytkownika, który korzysta:
  1. z komputera z dostępem do internetu o przepustowości łącza co najmniej 512 kilobitów/s,
  2. ma zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszej wersji, Google Chrome 30 lub nowszej wersji, Mozilla Firefox w wersji 17.0.9 lub nowszej wersji, Apple Safari 5.1 lub nowszej wersji, Opera 15 lub nowszej wersji,
 2. Poprawne korzystanie z materiałów, w ramach usług w portalu Żyj z chorobą jest możliwe po zainstalowaniu przez Użytkownika oprogramowania:
  1. Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej,
  2. Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej,
 3. Dodatkowym warunkiem pozwalającym Użytkownikowi na korzystanie, z niektórych usług w portalu Żyj z chorobą może być posiadanie przez niego skrzynki e-mail. Użytkownik zostanie o tym poinformowany przez rozpoczęciem korzystania z takiej usługi.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Podczas korzystania z portalu Żyj z chorobą w komputerze zapisywane są pliki “cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług przed Administratora.
 2. Poprzez pliki cookies nie dochodzi do przetwarzania i przechowywania danych osobowych.
 3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika korzystającego
  z portalu Żyj z chorobą.
 4. Informacje szczegółowe dotyczące polityki prywatności znajdują się pod adresem internetowym: www.zyjzchoroba.pl

X. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Żyj z chorobą Sp. z o.o.
  z siedzibą w Tychach przy ul. Cicha 27 .
 2. Podawanie danych osobowych przez Użytkowników w przypadku chęci skorzystania z niektórych usług w portalu Żyj z chorobą jest dobrowolne. W niektórych przypadkach może być niezbędne do korzystania z usługi.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez zgodnie z obowiązującymi
  w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z z 2017r., poz. 1219 z późn. zm.).
 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania danej usługi i w zakresie, który jest niezbędny do jej wykonania. W wypadku potrzeby przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora w innym celu, odbędzie się to wyłącznie po uzyskaniu zgody od Użytkownika.
 5. Użytkownik korzystający z portalu Żyj z chorobą ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawienia ich bądź żądania usunięcia ich. Prośby należy wysyłać pisemnie na adres: Żyj z chorobą Sp. z o.o. ul. Cicha 27, 43 – 100 Tychy , bądź na adres elektroniczny: kontakt@zyjzchoroba.pl. Jeśli dane, których żąda usunięcia Użytkownik są konieczne do wykonania usługi, usunięcie danych jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o korzystanie z danej usługi.

XI. REKLAMACJE

 1. Użytkownik korzystający z portalu Żyj z chorobą ma prawo do złożenia reklamacji
  na działanie serwisu Żyj z chorobą.
 2. Reklamacje należy wysyłać na adres: Żyj z chorobą Sp. z o.o. z siedzibą
  w Tychach, ul. Cicha 27, 43 – 100 Tychy, bądź na adres poczty elektronicznej kontakt@zyjzchoroba.pl.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej otrzymania. Wynik rozpatrzenia zostanie przesłany do Użytkownika na adres, z którego została wysłana reklamacja.
 4. Okres reklamacji może zostać wydłużony do kolejnych 14 dni jeżeli Administrator napotka przeszkody do rozwiązania reklamacji.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może być zmieniony przez Administratora.
 2. Zmiany wprowadzone do regulaminu będą publikowane na bieżąco w portalu Żyj z chorobą z informacją o ich dokonaniu.
 3. Zmiany dokonane w regulaminie wchodzą w życie w dniu ich publikacji w portalu Żyj z chorobą
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Żyj z chorobą po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza ich akceptację.
 5. W wypadku nie zaakceptowania zmian zawartych w regulaminie przez Użytkownika powinien on zaprzestać korzystania z portalu Żyj z chorobą
 6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Wszelkie spory zostaną rozpatrywane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 8. Informacje odnośnie naruszeń dokonanych przez Użytkowników należy wysyłać na adres poczty elektronicznej kontakt@zyjzchoroba.pl.

Pin It on Pinterest

Share This